Politica de confidențialitate a datelor personale - First Web Agency
Având în vedere „Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR”, Regulamentul (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (04.05.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018, vă transmitem acest document pentru a vă detalia când și de ce anume prelucrăm datele dumneavoastră personale, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Care sunt datele cu caracter personal?

Orice informaţie prin care o persoana fizică devine identificabilă, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

Ce înseamnă prelucrarea de date cu caracter personal?

Orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv catre terţi), diseminare sau punere la dispoziţie in orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

Care sunt riscurile generate de o prelucrare necorespunzatoare şi neconformă cu prevederile legale naţionale şi europene

Riscul la care Regulamentul (UE) 2016/679 şi Legea nr. 677/200, cu modificările şi completările ulterioare se referă este definit astfel: ,,Riscul [..] poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identității, pierdere financiară, compromiterea reputației, pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială,,( Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date)

Ce măsuri de colectare şi de prelucrare in condiţii de siguranţă a datelor dumneavoastră personale a luat societatea noastră?

Vă asigurăm în acelaşi timp că societatea noastră administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană, cu obiectivul de a elimina riscurile care vizează siguranţa datelor dumneavoastre personale. ICETECH COMPANY S.R.L. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic, sunt protejate bazele de date inclusiv prin criptare electronică, au fost incheiate protocoale de colaborare cu societăţile care sunt implicate în acest proces, s-au prevazut specificaţii de securizare a datelor în contractele de colaborare precum şi în procedurile interne şi există prevederi de confidenţialitate în contractele angajaţilor noştri.

Care sunt scopurile colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal?

Scopurile colectării datelor cu caracter personal sunt: reclama pe internet sau în mediile offline, înregistrare domenii, evidenţă internă şi statistică internă a clienţilor, marketing şi publicitate, de comunicaţii electronice precum şi pentru ofertarea unor servicii. Este necesar să furnizaţi datele, acestea fiind necesare deasemenea pentru comunicările comerciale, livrarea produselor şi emiterea documentelor fiscale.

Cât timp se păstrează datele?

Menţionăm că societatea noastră păstrează datele atâta timp cât prevede cerinţa legală referitoare la documentele contabile, nu le arhivează, nu le foloseşte în scopuri publicitare, ele se şterg automat la notificarea persoanei prin transmiterea unei notificări în acest sens pe e-mail.

Care sunt drepturile persoanelor ale căror date se colectează şi prelucrează?

  • Dreptul la informare – puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor dmneavoastră personale;
  • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteţi obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care conteşti exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de opoziţie – puteţi să vă opuneţi, în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la rectificare – puteţi rectifica datele personale inexacte sau le puteţi completa;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plangere – puteţi depune plangere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţămantul dumneavoastră, îl puteţi retrage oricând. Retragerea consimţămantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteţi cere şi obţine intervenţia umana cu privire la respectiva prelucrare, vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi puteţi contesta decizia
Pentru simplificare este necesar să ştiţi că puteţi verifica oricând acordul care există pentru prelucrarea datelor personale solicitând acest lucru cu o cerere scrisă sau un mesaj electronic, la datele noastre de contact şi/sau să solicitaţi şi întreruperea prelucrării lor:
First Raven S.R.L
Nr. Ordine registrul comertului: J2/1833/2021
Cod unic de inregistrare: 45061822
Adresa: Bulevardul Revolutiei Nr 96
E-mail: contact@firstweb.ro
Informaţii suplimentare

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele.

Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, oferiţi Vânzătorului – First Raven S.R.L. – dreptul de a colecta şi prelucra aceste date cu character personal, aţi luat la cunoştiinţă de toate informaţiile prezentate şi sunteţi de acord.